eGradiva – geoinformacijska podpora za interaktivne vsebine, povezane s prostorom, v izobraževalne namene

Interaktivna predstavitev slovenskega ozemlja v antičnem in poznoantičnem obdobju

Geodetski inštitut Slovenije že vrsto let širi znanje o novih možnostih didaktičnih pripomočkov in gosti dijake različnih starostnih skupin v smislu predstavitve različnih rešitev prostorskih predstav (od predšolskih do srednješolskih skupin). Takšne predstavitve in stiki z učenci in učitelji so potrdili pomanjkanje gradiva, pa tudi veliko zanimanje za sodobne oblike prostorskih predstav, ki s pomočjo digitalne kartografske vsebine in navidezne resničnosti olajšajo dojemanje geografskih vsebin, kot tudi prostorske orientacije in lokacije posameznih dogodkov ali dejavnosti.

Vključujemo izdelavo geokodiranih učnih pripomočkov v digitalni obliki in na spletu, kot so npr. elektronski tematski zemljevidi, spletni zemljevidi, geografski informacijski sistemi, interaktivni zemljevidi, multimedijska prostorska okolja in atlasi, dinamične tridimenzionalne predstavitve, navigacija in orientacija v virtualnem in resničnem prostoru , povezava GPS pozicioniranih zemljevidov, prostorske igre in kvizi.

Z namenom hitrejšega in učinkovitejšega dojemanja vsebine v primerjavi s pisnimi gradivi in drugačnega načina učenja zgodovinskih procesov smo razvili eGradiva, nabor različnih izobraževalnih interaktivnih vsebin, ki ponujajo geoinformacijsko podporo, povezano s prostorom, v izobraževalne namene.

Dijaki pridobijo znanje z upodobitvami zgodovinskih dogodkov s postavitvijo v prostor, ki omogoča večplastno povezavo naravnih in antropogenih razmer v daljšem časovnem obdobju. Poleg tridimenzionalne realnosti realnega okolja je dodana tudi časovna komponenta.

S pomočjo E-gradiv lahko dijaki sami pridejo do določenih zaključkov. Na ta način razvijajo sposobnost samostojnega učenja in povezujejo učne vsebine različnih šolskih predmetov in aktualnih družbenih dogodkov. S pomočjo vizualizacij je njihovo znanje bolj poglobljeno in dolgotrajno. Dijaki razvijajo svoje spretnosti glede uporabe različnih informacijskih tehnologij in dvigujejo kompetence na tem področju.

E-gradiva sledijo naslednjim načelom:
– enostaven in intuitiven za uporabo
– redno posodabljanje vsebine (ponujamo možnost reambulacije)
– visoka stopnja interaktivnosti
– visoka kakovost izdelanih zemljevidov (ustrezna položajna natančnost, ustrezna zasnova in posplošitev).

Pri spletni predstavitvi slovenskega ozemlja v antičnem in poznoantičnem obdobju so bile uporabljene različne oblike E-gradiv:
– tematski zemljevidi
– interaktivni zemljevidi
– dinamične predstavitve
– preizkusi znanja (kvizi, prostorski kvizi).
Na sliki je predstavljen spletni prikaz rimskih cest na slovenskem ozemlju z opisnim delom.

Facebook: @InterregISTER
Twitter: @InterregISTER
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/interreg-ister-2610741b7/

link: http://egradiva.gis.si/web/1.-letnik-zgodovina/anticna-dediscina?fbclid=IwAR25vC2Myeqnih_gXnxjO2FdbV7QxGSgABgz4QybaC_fqEcAtPiEzK06awA