Fotogrametrija kot podpodročje daljinskega zaznavanja je eno izmed osnovnih področji delovanja Geodetskega inštituta od njegove ustanovitve leta 1953. Do leta 2000 je bilo tudi del njegovega imena – Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo (IGF).

Na inštitutu spremljamo razvoj daljinskega zaznavanja, ki poleg aero in terestrične fotogrametrije vključuje še lasersko skeniranje ter uporabo satelitskih posnetkov. Iz aeroposnetkov ciklčnega aerofotografiranja Slovenije (CAS) izdelujemo in vzdržujemo topografske karte različnih meril, pripravljamo tehnične pogoje za izvedbo CAS, ter kontroliramo kakovost izvedbe. Iz aeroposnetkov izdelujemo ortofoto, digitalni model reliefa in površja, 3D-modele vasi in mest, ter zajemamo vse vrste 3D-vektorskih podatkov.

Z uporabo terestrične fotogrametrije smo izdelali mnogo 3D-modelov kulturnih spomenikov za potrebe vzdrževanja in rekonstrukcije objektov kulturne dediščine. Razvili smo tudi metodo fotogrametričnega kartiranja prometnih nesreč.

Za lasersko skeniranje Slovenije smo pripravili tehnične pogoje ter kontrolirali kakovost procesov, od katerih so najbolj pomembni klasifikacija georeferenciranjega oblaka točk, preračun iz elipsoidnih v nadmorske višine, ter kontrola višinske in ravninske natančnosti digitalnega modela reliefa (DMR).

Znamo obdelati podatke laserskega skeniranja in pripraviti vrsto različnih izdelkov. Razvili smo metodo enostavnega določanja parametrov laserskega skeniranja, ki pomaga naročniku pri določanju zahtev do izvajalca Satelitske posnetke uporabljamo pri kontroli subvencij v kmetijstvu. Iz njih znamo izluščiti informacije o pokrovnosti, okoljski in prostorski problematiki, razširjenosti določene kmetijske kulture ali obsežnost poplavnih območji.

Vodja področja:
mag. Vasja Bric