ISTRSKA VAS

Splošno

V gričevjih slovenske Iste prevladujejo gručasta naselja (hiše so brez reda tesno stisnjene ob osnovni prometnici). Večina jih je razporejenih na slemenih ali prisojnih pobočjih. Še danes v njih prevladujejo zgradbe tradicionalne gradnje, za katere so značilne nadstropne bivalne stavbe s podolgovatim tlorisom, položno streho.

Zidane so iz kamna lokalnega izvora (apnenca ali peščenjaka). Strešne in stropne konstrukcije, notranja stopnišča, ganki, okna in vrata so bila iz hrastovega lesa. Strehe so bile prvotno kamnite ali slamnate, kasneje pa so jih izpodrinili opečni korci.

Lega objektov je prilagojena terenu, večinoma so stavbe nanizane vzporedno s plastnicami. Okna in vrata so praviloma zbrana na tisti fasadi, ki se odpira na zavetrno in osončeno stran. Lega, orientacija in način gradnje objektov so narekovali tloris vzdolžnega pravokotnika.

Prepoznavne stavbarske prvine

Nekaj naselij z značilno arhitekturo