Vrste kamnin v Sloveniji

Ozemlje Slovenije gradijo magmatske, sedimentne in metamorfne kamnine. Med njimi prevladujejo sedimentne kamnine ali usedline, ki prekrivajo kar 93 % njenega površja. Metamorfne kamnine gradijo 4 %, magmatske kamnine pa 3 % površja Slovenije.


Najstarejše kamnine se nahajajo na Pohorju in Kozjaku (gnajs, blestnik, amfibolit, eklogit, marmor, kvarcit, filit). Nastali naj bi v spodnjem paleozoiku, po mnenju nekaterih pa celo v predkambriju. Najstarejšo usedlino predstavlja apnenec iz devona na Jezerskem, med najmlajše kamnine v Sloveniji pa spadajo naplavine rek in potokov iz holocena.