Vpliv površja na kmetijstvo

Nadmorska višina

Izredna razgibanost in pestrost površja Slovenije sta prav gotovo poleg zemljiške strukture dva izmed pomembenjših dejavnikov kmetijstva.

Relief Slovenije je zelo razgiban. Povprečna nadmorska višina v Sloveniji znaša 556,8 m. Najnižji predeli Slovenije so ob obali in na območju Panoske nižine; slednji so glede na površino tudi najobsežnejši. Najvišja območja pa so na severu države v Alpah.

Nadmorska višina ima velik vpliv tako na poselitev kot tudi na kmetijstvo, predvsem na dolžino vegetacijske dobe; tako je na višjih legah vegetacijska doba praviloma krajša.

Graf: Deleži površin višinskih razredov Slovenije


Oglej si najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji.

Naklon

Povprečni naklon v Sloveniji znaša 13,17 °.

Naklon površja pomebno vpliva na izbor mehanizacije in s tem posledično na višino stroškov. Običajna mehanizacija navadno ni primerna za večje naklone, specialna mehanizacija pa je pogosto neprimerno dražja. Za moderno kmetijstvo so primerni nakloni do 12 °. Pri nas je takšnega površja le 49,7 %.

Graf: Deleži površin naklonskih razredov Slovenije

Ekspozicija

Ekspozicija površja je pomemben naravnogeografsk dejavnik, saj vpliva na količino prejete sončne energije in ima kot taka odločilen pomen za razporeditev vinogradov, oljčnih nasadov, sadovnjakov...

V Sloveniji prevladujejo južne lege (15,2 %), najmanj pa je severozahodnih leg (9,5 %).

Kamninska podlaga

Prsti

Kmetijska območja

Na karti si oglej primernost območji za kmetovanje in s pomočjo priloženih tematskih kart in že osvojenega znanja, razloži njihove glavne značilnosti.

Poglej si:
Hribovska in gorska kmetijska                 območja
Kmetijska območja s posebnimi                 omejitvami
Druga kmetijska območja
Kmetijska območja brez omejitev

Prikaži vse, Skrij vse