Spremembe meja

Pred vojno

Pred I. svetovno vojno so bili v Evropi trije veliki imperiji: avstro – ogrski, ruski in nemški.

Avstro-Ogrska je obsegala celotno ozemlje današnje Avstrije, Madžarske, Češke, Slovaške, Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter dele ozemelj današnje Italije, Romunije (Transilvanija), Srbije (Vojvodina), Črne Gore, Poljske in Ukrajine.

Rusko cesarstvo pa je poleg ostalega obsegalo tudi ozemlje Poljske, Ukrajine, Finske in pribaltskih držav – Litve, Latvije in Estonije.

imena držav pred prvo svetovno vojno

Vojna se konča

Prva svetovna vojna je prinesla velike spremembe v državnih mejah in povzročila razpad velikih evropskih imperijev.

Ljudje so se naveličali vojne, hrepeneli so po miru, spremembah in novi ureditvi. Da bi vzpostavili red in mir so zmagovalne države (antantnih sil) leta 1919 sklicale mirovno konferenco v pariškem dvorcu Versailles. Na tej pariški mirovni konferenci so bile sprejete najpomembnejše odločitve, zato imenujemo ureditev povojne Evrope – versajska Evropa.

Zaradi pomembne vloge ZDA v vojni, so le-te imele največ avtoritete in vpliva na politično dogajanje v Evropi. Predsednik ZDA Woodrow Wilson se je zelo zavzemal za samoodločbo narodov, ki je pomenila upanje za vse male evropske narode. Wilson je svoje vizije o bolj demokratičnem svetu brez vojn zapisal v znamenitih 14 točkah. Po Evropi so začele nastajati nove oziroma t.i. nasledstvene države.

Oglej si video o Pariški mirovni konferenci:

Nastanek novih držav

Rusijo je leta 1917 pretresala oktobrska revolucija z boljševiki in Leninom na čelu in se širila po državi. Podpis mirovne pogodbe Rusije s centralnimi silami v Brest-Litovsku je omogočila odcepitev in nastanek novih držav, ki so bile do takrat pod njeno upravo.

Revolucionarni val je zajel tudi ostale Evropske države med njimi tudi Avstro – Ogrsko, ki je bila razpuščena 21. oktobra 1918. Iz nekdanje monarhije je tako nastalo mnogo novih držav.

Na karti levo prikaži:
novonastale države
imena novonastalih držav
meje leta 1914
meje po prvi svetovni vojni

Leto razglašene neodvisnosti:
- 1917: Finska
- 1918: Estonija, Latvija, Litva, Češkoslovaška, Kraljevina SHS (tako se je imenovala do leta 1929)
- 1919: Poljska

Primerjaj

S pomočjo dveh primerov kombinacij spodaj ugotovi razlike v politični strukturi Evrope pred in po prvi svetovni vojni.

V Evropi sta pred prvo svetovno vojno obstajali dve veliki državi z izredno pisano nacionalno strukturo.

evropske države leta 1914
meje po prvi svetovni vojni

Avstro - Ogrska je razpadla na več držav, prav tako so se nove države oblikovale na območju Rusije. Države poraženke so izgubile dele svojega ozemlja.

evropske države po prvi svetovni vojni
meje leta 1914

Poizveduj

Klikni na spodnjo karto ter spoznaj države Evrope po prvi svetovni vojni.

Nato se sprehodi po karti iz leta 1919 (okno levo) in si podrobneje oglej politično razdelitev Evrope po podpisu pogodb v Brest-Litovsku in Versaillesu.