Copernicus

Copernicus je program Evropske komisije za opazovanje in spremljanje Zemlje. Podatki se zbirajo iz različnih virov, ki vključujejo opazovalne satelite in senzorje ter podatke držav članic.
Zanesljivi in ažurni podatki so strukturirani v 6 tematskih področij: kopno, morje, atmosfera, podnebne spremembe, krizno upravljanje in varnost.

Področje kopno je razdeljeno na 4 glavne komponente:

  • globalna komponenta
  • panevropska komponenta
  • lokalna komponenta
  • referenčni podatki

More >>

Panevropska komponenta

Panevropska komponenta zagotavlja informacije o rabi in pokritosti tal, njihovih spremembah skozi čas in karakteristikah.

CORINE Land Cover

CORINE Land Cover je vektorski podatkovni sloj, ki vključuje 44 razredov rabe in pokritosti tal. Podatki so trenutno na voljo za leta 1990, 2000, 2006 in 2012. V časovni vrsti so na voljo tudi sloji sprememb med posameznimi leti.

More >>

High-resolution layers

High-resolution layers (HRL) so rastrski podatkovni sloji, ki zagotavljajo informacije o različnih značilnostih pokritosti tal in so komplementarni vektorskim podatkovnim slojem pokritosti tal. Vključeni so podatki o pozidanosti tal, gozdovih, naravnih traviščih, mokriščih in trajnih vodnih površinah.

More >>

Lokalna komponenta

Lokalna komponenta se posveča različnim območjem, ki so podvržena specifičnim okoljskim izzivom in težavam. Podatki temeljijo na zajemu iz zelo visoko ločljivostnih fotografij in kombiniranju z drugimi zbirkami podatkov.

Urban Atlas

Urban Atlas (Atlas urbanih območij) je vektorski podatkovni sloj, ki zagotavlja panevropsko primerljive podatke o rabi in pokritosti tal za številna funkcionalna urbana območja (Functional Urban Area – FUA) v Evropi. Leta 2012 je bil za nekatera od teh območij izdelan tudi sloj dreves v urbanem območju (Street Tree Layer – STL).

More >>

Riparian Zones

Riparian Zones (Obrežni pasovi) je vektorski podatkovni sloj, ki zagotavlja panevropsko primerljive podatke o rabi in pokritosti tal vzdolž vodotokov. Sloj je namenjen spremljanju biotske raznovrstnosti na evropski ravni.

More >>

Natura 2000

Natura 2000 (N2K) je vektorski podatkovni sloj, ki je namenjen za ocenjevanje učinkovitosti varovanja teh območij in spremljanju zmanjševanja upadanja določenih habitatnih tipov.

More >>