2015

 • 200 letnica izbruha vulkana Tambora – zadnji sunek male ledene dobe : posledice izpričane tudi v slovenskem ljudskem izročilu s Solčavskega
 • Določanje položaja v zaprtih prostorih
 • Geostoritve z odprtimi prostorskimi podatki
 • Končan je projekt laserskega skeniranja Slovenije
 • Towards a monitoring information system for territorial attractiveness and policy management in South East Europe
 • Uporaba malih brezpilotnih letalnikov za zajem prostorskih podatkov
 • Verifikacija vsedržavnega modela transformacije med D48/GK in D96/TM

2014

 • Lasersko skeniranje Slovenije
 • National report of Slovenia to the EUREF 2014 Symposium in Vilnius
 • Noise as an indicator of residential areas’ quality in the municipality of Velenje
 • Zamrznjeno v prostoru in času

2013

 • Attract-SEE : assessing territorial attractiveness in South East Europe : establishing a common territorial monitoring framework
 • Attract-SEE : South East Europe : transnational cooperation programme
 • Measuring small glaciers in Slovenia : connecting geodetic measurements and non-metric imagery for glacier mesurements
 • Povečanje transparentnosti trga nepremičnin z uporabo sodobnih tehnologij za določanje vrednosti nepremičnin
 • Uporaba merskih in nemerskih fotografij v fotogrametrične namene

2012

 • Dejanska raba vodnih zemljišč in zemljiški kataster
 • Izdelava zemljiško katastrskega načrta
 • Novi višinski sistem Slovenije in testni izračun geoida
 • Ocena proizvodne sposobnosti zemljišč iz razpoložljivih prostorskih podatkov
 • Prostorska analiza in kartiranje romskih naselij v Sloveniji
 • Prvo vsedržavno lasersko skeniranje Slovenije
 • Spremljanje stanovanjskega trga na podlagi oglaševanih cen
 • Stari in novi državni koordinatni sistem v Republiki Sloveniji ter koordinatni sistem zveze Nato
 • Vode v okoljskem informacijskem sistemu
 • Vseprisotnost geolokacije in geovizualizacije v konceptu pametnih mest

2011

 • Analiza skladnosti D48/GK- in D96/TM- koordinat zemljiškokatastrskih točk v pomurju
 • Kaskadna nekakovost geodetskih podatkov

2010

 • Nepremičninske evidence in novi koordinatni sistem v luči direktive INSPIRE
 • Vloga geodetskih podatkov pri naravnih nesrečah

2009

 • SIGNAL – Slovenian permanent GNSS stations network

2008

 • 3R-upodobitev gorskih bojišč soške fronte
 • Financiranje geodetske stroke iz evropskih finančnih virov
 • Omrežje SIGNAL na poti od GPS do Galilea
 • Zgodovina geodetskih meritev na Triglavskem ledeniku

2007

 • Razvoj omrežja Signal in tržna vrednost določanja položaja
 • Transformacija podatkov geodetske uprave Republike Slovenije v novi državni koordinatni sistem