Naloge s področja geodezije (v ožjem pomenu) izvajamo predvsem za Geodetsko upravo Republike Slovenije. Gre za raziskovalne in razvojne projekte pri posodabljanju in vzdrževanju državnega prostorskega referenčnega sistema ter naloge s področja promoviranja različnih geodetskih znamenj kot geodetske dediščine.

Aktivno smo sodelovali pri snovanju Strategije osnovnega geodetskega sistema Slovenije in nato pri vzpostavljanju novega, kakovostnega državnega prostorskega referenčnega sistema, ki temelji na skupnem evropskem referenčnem sistemu (ESRS).

V prvem desetletju tega stoletja smo sodelovali pri snovanju in izgradnji državnega omrežja stalnih GNSS-postaj SIGNAL. V drugem desetletju pa pri snovanju in izgradnji kombinirane geodetske mreže 0. reda. Vodimo tudi Službo za GNSS, ki obsega analitični, operativni in podatkovni center. Služba skrbi za upravljanje omrežij SIGNAL in 0. red, obdelavo podatkov, nadzor kakovosti in diseminacijo podatkov uporabnikom omrežja. Prav tako pa za razširitve obeh omrežij. Storitve službe omogočajo dostop do novega državnega prostorskega referenčnega sistema v realnem času s centimetrsko natančnostjo določitve položaja.

Sodelovali smo pri razvoju transformacijskih modelov za prehod med »starim« D48 in »novim« D96 koordinatnim referenčnim sistemom. Pripravili smo protokol prehoda v novi koordinatni sistem za vse prostorske podatkovne zbirke Geodetske uprave Republike Slovenije.

Naše raziskovalno delo na področju geodezije pokriva tako geometrijsko kot tudi fizikalno geodezijo, torej proučevanje oblike in razsežnosti Zemlje, njenega težnostnega polja in ploskve geoida. Sodelujemo pa tudi pri meritvah in modeliranju Zemljinega magnetnega polja in proučevanju Zemljine atmosfere.

Ukvarjamo se tudi s promoviranjem geodetskih znamenj, ki sodijo v različne geodetske mreže, kot geodetske nepremične dediščine. S tem povezujemo pretekle geodetske mreže z današnjimi in ozaveščamo javnost o pomenu geodezije za širšo družbo. V letu 2022 smo v ta namen izdelali dve brošuri imenovani Geodetski utrinki za promocijo izbranih geodetskih točk med splošno javnostjo.

DSC_5705

Vodja področja:
doc. dr. Mihaela Triglav Čekada