Naloge s področja geodezije (v ožjem pomenu) izvajamo predvsem za Geodetsko upravo Republike Slovenije. Gre za raziskovalne in razvojne projekte pri posodabljanju in vzdrževanju državnega prostorskega referenčnega sistema.

Aktivno smo sodelovali pri snovanju Strategije osnovnega geodetskega sistema Slovenije in nato pri vzpostavljanju novega, kakovostnega državnega prostorskega referenčnega sistema, ki temelji na skupnem evropskem (ESRS) – t. i. »norveški projekt«.

Sodelovali smo pri snovanju in izgradnji državnega omrežja stalnih GNSS-postaj SIGNAL. Vodimo tudi Službo za GNSS, ki obsega analitični, operativni in podatkovni center. Služba skrbi za upravljanje omrežja, obdelavo podatkov, nadzor kakovosti in diseminacijo uporabnikom omrežja.

Storitve službe omogočajo dostop do novega državnega prostorskega referenčnega sistema v realnem času s centimetrsko natančnostjo določitve položaja.

Sodelovali smo pri razvoju transformacijskih modelov za prehod med »starim« in »novim« koordinatnim referenčnim sistemom. Pripravili smo protokol prehoda v novi koordinatni sistem za vse prostorske podatkovne zbirke Geodetske uprave Republike Slovenije.

Za transformacije prostorskih podatkovnih zbirk smo razvili spletno storitev Ekspres koordinator.

Naše raziskovalno delo na področju geodezije pokriva tako geometrijsko kot tudi fizikalno geodezijo, torej proučevanje oblike in razsežnosti Zemlje, njenega težnostnega polja in ploskve geoida. Sodelujemo pa tudi pri meritvah in modeliranju Zemljinega magnetnega polja in proučevanju Zemljine atmosfere – slednje posebej v povezavi z vplivi izrednih Sončevih aktivnosti na satelitsko določanje položaja.

Vodja področja:
dr. Mihaela Triglav Čekada