Naravne nesreče brez meja

2011-2014:
Natural Hazards Without Frontiers
Ime programa: Cilj 3 Evropsko teritorialno sodelovanje

Projekt NH-WF je delno financiran iz Evropskih skladov za regionalni razvoj znotraj Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013. V okviru programa so bili opredeljeni naslednji čezmejni cilji: razvoj čezmejnih gospodarskih, socialnih in okoljskih aktivnosti s skupnimi strategijami za trajnostni razvoj čezmejnih regij, krepitev nacionalnega sodelovanja s pomočjo ukrepov, povezanih s prednostnimi nalogami skupnosti in spodbujanje integriranega teritorialnega razvoja, ter povečanje učinkovitosti regionalnih politik s spodbujanjem medregionalnega sodelovanja z izmenjavo izkušenj na ustrezni teritorialni ravni.