Ocena privlačnosti območij v Jugovzhodni Evropi

2012-2014:
Assessing Territorial Attractiveness in South East Europe
Ime programa: Transnacionalno sodelovanje Jugovzhodna Evropa (SEE)

Projekt NH-WF je delno financiran iz Evropskih skladov za regionalni razvoj znotraj Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013. V okviru programa so bili opredeljeni naslednji čezmejni cilji: razvoj čezmejnih gospodarskih, socialnih in okoljskih aktivnosti s skupnimi strategijami za trajnostni razvoj čezmejnih regij, krepitev nacionalnega sodelovanja s pomočjo ukrepov, povezanih s prednostnimi nalogami skupnosti in spodbujanje integriranega teritorialnega razvoja, ter povečanje učinkovitosti regionalnih politik s spodbujanjem medregionalnega sodelovanja z izmenjavo izkušenj na ustrezni teritorialni ravni.