Financiranje
Projektna skupina
Delovni sklopi projekta
Trajanje projekta
Rezultati
Končno poročilo

 

Projekt temelji na vsebinskih in tehnoloških izhodiščih konceptov BIM (ang. Building Information Modelling) in GIS (ang. Geographic Information System) ter raziskuje podatkovno in tehnološko povezovanje in nadgradnjo geodetskih podatkov v tri razsežnosti (3D). Evropsko geodetsko razvojno združenje EuroSDR (European Spatial Data Research) nadgrajevanje in povezovanje geodetskih podatkov z BIM imenuje GeoBIM.

Raziskovalni problem izhaja iz tradicionalne vloge geodezije, ki zbira podatke o nepremičninah, gospodarski javni infrastrukturi in topografiji v 2D, 2.5D in 2D+1D, kjer je nadmorska višina le atribut objekta. Izjemoma so geodetski podatki v 3D obliki, vendar z nizko stopnjo podrobnosti (ang. LoD, Level of Detail). V primeru koncepta BIM, ki ga v celotnem procesu gradnje in vzdrževanja vse bolj uporablja sodobno gradbeništvo, pa so 3D podatki z visoko stopnjo podrobnosti ena od temeljnih zahtev evidentiranja grajenega objekta. Pri tem BIM omogoča še spremljanje objekta v času (4D), s stroški (5D) in s podatki o upravljanju in vzdrževanju objekta (6D/7D), kar obsega celotni življenjski cikel. V nalogi je zato potrebno raziskati obliko nadgradnje ali preureditve geodetskih podatkov in njihovo uskladitev s konceptom BIM, kar pomeni združitev in povezavo pretoka iz GIS v BIM ter obratno. Geodetski podatki s tem postanejo uporabnejši za gradbeno stroko, podrobni gradbeni podatki iz BIM pa lahko služijo za vzdrževanje in dopolnitev geodetskih zbirk podatkov.

Tehnološko izhodišče in eden izmed osrednjih identificiranih problemov predstavlja način usklajevanja, povezovanja, pa tudi združevanja podatkov GIS in BIM v koncept GeoBIM, ki predstavlja natančen in aktualen vir informacij za načrtovanje in vzdrževanje ter povezovanje 3D modelov prostorskih objektov z informacijami, ki jih želijo imeti različne strokovne discipline, ki so kakorkoli vpletene pri nastajanju, gradnji in upravljanju ter vzdrževanju gradbenega objekta, ter z informacijami, ki jih bo potreboval naročnik projekta gradnje. Z vidika integracije podatkov GIS in BIM se postavlja problem transformacije podatkov v obe smeri, torej tudi kako integrirati zelo podrobne podatke o objektih iz domene BIM s kontekstualnimi geoprostorskimi podatki, ki so bodisi dvodimenzionalni, ali tridimenzionalni.

Cilja projekta sta zato raziskava in testiranje celostnega prilagajanja geodetskih podatkov konceptu GeoBIM in obratno, in sicer z vidika tehnologije in organizacije zajema, geometrične in topološke prilagoditve, ter zakonodajnih okvirov za implementacijo. Pri tem je, ob upoštevanju pristojnosti in nalog naročnika (Geodetska uprava RS) ter stroškov procesa, ključna nadgradnja geodetskih podatkov v 3D obliko, kjer je to smiselno. Izsledki raziskave bodo med drugim podali ovrednotenje obsega podatkovnih in tehnoloških prilagoditev za integracijo s konceptom BIM in obratno, predlog smernic za naročnika in rezultate pilotne izvedbe nadgradnje v 3D za kataster stavb (KS), topografijo in zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (ZK GJI).