Najpomembnejši znanstveni dosežki projektne skupine

  • Triglav Čekada, M., Maver, R., Kogoj, D. (2022). Ohranjenost državnih trigonometričnih mrež na območjih Menišije in Žužemberka. V: Raziskave s področja geodezije in geofizike 2021 : zbornik del : 27. srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 27. januar 2022. Elektronska izd. Ljubljana: Slovensko združenje za geodezijo in geofiziko. str. 109-116, ISBN 978-961-95299-2-8. http://fgg-web.fgg.uni-lj.si/SUGG/referati/2022/SZGG_2022_TriglavCekada_Maver_Kogoj.pdf. [COBISS.SI-ID 95648003]

Predstavljamo raziskavo ohranjenosti geodetskih znamenj v državnih trigonometričnih mrežah. Preučili smo stanje na gozdnatem območju Menišije in na območju Žužemberka, ki smo ga razdelili na gozdnati in ruralni del. Na območju Menišije smo preverili 27 lokacij trigonometričnih točk, na območju Žužemberka pa 92. Preverili smo delež ohranjenost trigonometričnih točk II., III. in IV. reda ter fotogrametrične oslonilne točke (VIII. red). Ugotovili smo, da je delež ohranjenih trigonometričnih znamenj 78 % za območje Menišije in 71 % na goznatem delu območja Žužemberk, na ruralnem delu območa Žužemberka pa je delež nižji, t.j. 46 %.

Najpomembnejši družbeno-ekonomski rezultati projektne skupine

  • Triglav Čekada, M., Oven, K., Radovan, D., Stopar, B., Koler, B., Kogoj, D., Kuhar, M., Lisec, A., Sterle, O., Režek, J. (2021). Stalna geodetska znamenja kot temelj za delovanje geodetske stroke. Geodetski vestnik : glasilo Zveze geodetov Slovenije, ISSN 0351-0271. letn. 65, št. 2, str. 298-309, http://www.geodetski-vestnik.com/65/2/gv65-2_cekada.pdf, [COBISS.SI-ID 70815235]

Članek predstavlja rezultate ciljnega raziskovalnega projekta V2-1924: »Stalna geodetska znamenja kot temelj za kakovostno delovanje geodetske stroke«, v katerem smo preučevali stalna geodetska znamenja iz obdobja klasične geodetske izmere. Geodetska znamenja smo obravnavali glede na tri vidike: njihov sodobni geodetski pomen, njihov kulturnozgodovinski in turistični pomen. Z namenom identifikacije zanimivih znamenj smo intervjuvali sedem izkušenih strokovnjakov. Izdelali smo vzorčno zbirko pomembnih znamenj, v kateri smo predloge ovrednotili glede na vse tri prej omenjene pomene.

  • Medved, K., Berk, S., Režek, J., Fabiani, N., Triglav Čekada, M., Koler, B., Urbančič, T., Ritlop, K., Kuhar, M., Pavlovčič Prešeren, P., Sterle, O., Stopar, B. (2021). National Report of Slovenia to the EUREF 2021 Symposium in Ljubljana. V: Report on the Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held online from Ljubljana, Slovenia, 26 – 28 May 2021. Ljubljana, str. 1-5,  http://www.euref.eu/symposia/2021Online-from-Ljubljana/04-23-p-Slovenia.pdf. [COBISS.SI-ID 112839939]

Rezultati projekta so bili omenjeni tudi v okviru opisa vseh del, ki so se izvedla v letu 2021 na področju osnovnega geodetskega sistema.

Rezultati projekta so predstavljeni v publikaciji EuroSDR, ki skrbi za prenos znanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi inštitucijami ter evropskimi geodetskimi in/ali kartografskimi upravami.

V članku je opisan zgodovinski razvoj stabilizacije točk trigonometričnih mrež na Slovenskem od leta 1810 naprej. Prikazani so primeri različnih stabilizacij državne trigonometrične mreže glede na inštitucijo, ki je stabilizacijo izvajala. Vključena je tudi mestna trigonometrična mreža Ljubljane, ki je bila vzpostavljena v letih 1955–1956. Omenjene so še triangulacijske in komparatorske baze, ki so prav tako stabilizirane s posebnimi trajnimi stebri. Kot primera najstarejših še ohranjenih trigonometričnih točk sta omenjena: 303 Veliki Javornik (II. reda) z vklesano letnico 1823 in 329 Limberk (II. reda) z vklesano letnico 1903.

  • Kuhar, M., Vreča, P., Zupančič, P., Čop, R., Šraj, M., Ličer, M., Skok, G., Stopar, B., Čarman, M., Triglav Čekada, M., 2020: srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 30. januar 2020. Raziskave s področja geodezije in geofizike 2019 : zbornik del. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 146 str. [COBISS.SI-ID 303479552]

Sodelujoči v projektu Miran Kuhar (FGG), Bojan Stopar (FGG) in Mihaela Triglav Čekada (GI) smo sodelovali kot uredniki pri izvedbi konference 25. srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko (SZGG), ki se je odvijala 30. 1. 2020 na FGG. Glavni organizator konference in urednik zbornika je bil Miran Kuhar (FGG). Z izvedbo konference SZGG širimo novosti iz geodezije tudi med druge stroke, ki se konference udeležujejo. To so meteorologi, hidrologi, geografi in drugi.