Najpomembnejši znanstveni dosežki projektne skupine

  • Oven, K., Ritlop, K., Triglav Čekada, M., Sterle, O., Stopar, B. (2019): Analiza kakovosti operativnega delovanja točke kombinirane geodetske mreže Kog. V: KUHAR, Miran (ur.), et al. Raziskave s področja geodezije in geofizike 2018 : zbornik del, 24. srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 31. januar 2019. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.  str. 131-140,  http://fgg-web.fgg.uni-lj.si/SUGG/referati/2019/SZGG_2019-Oven_in_drugi.pdf [COBISS.SI-ID 8692577]

V članku je predstavljena metodologija določitve mikrolokacij za vzpostavitev geodetskih točk kombinirane geodetske mreže v Republiki Sloveniji. Opisani so postopki izbora mikrolokacij, ki so bili podprti z mednarodnimi standardi. Predstavljena je gradbena zasnova, projekt za izvedbo in gradnja prve geodetske točke kombinirane geodetske mreže na Kogu. V nadaljevanju so predstavljene ugotovitve o delovanju stalne postaje GNSS točke KGA1 kombinirane geodetske mreže na Kogu od začetka njenega delovanja do danes ter rezultati obdelave GNSS opazovanj te postaje za obdobje dveh let.

V prispevku so predstavljeni razlogi za vzpostavitev ter aktivnosti pred in med izgradnjo kombinirane geodetske mreže ter prvi rezultati obdelave časovnih vrst koordinat nekaterih točk te mreže. Kombinirana geodetska mreža ali geodetska mreža 0. reda je geodetska mreža najvišje kakovosti, ki predstavlja ogrodje za realizacijo enotnega državnega prostorskega geodetskega sistema, saj povezuje horizontalno in vertikalno komponento koordinatnega sistema. Od vzpostavitve naprej v kombinirani geodetski mreži poteka obdelava opazovanj GNSS na dnevni osnovi, kar omogoča vzpostavitev in analiziranje časovnih vrst koordinat točk mreže. Trenutno vzpostavljene časovne vrste koordinat kažejo, da imamo na točkah kombinirane geodetske mreže v uporabi kakovostno mersko opremo, da so opazovanja visoke kakovosti, da je stabilizacija točk ustrezna ter da so lokacije za vse postaje primerne. Ponovljivost koordinat je na nivoju nekaj milimetrov za horizontalne koordinate in na nivoju približno petih milimetrov za višino. Trenutno vzpostavljene časovne vrste koordinat omogočajo prvi vpogled v oceno lokalne stabilnosti točk kombinirane geodetske mreže. Za bolj zanesljive rezultate bo potrebno še nekaj let, da bodo časovne vrste omogočale identifikacijo različnih vplivov na stabilnost posamezne postaje. V prihodnje načrtovane aktivnosti na kombinirani mreži so vezane na uporabo opazovanj vseh satelitskih sistemov GNSS in vključitev postaj GNSS kombinirane geodetske mreže v mrežo stalnih postaj EPN, ki bodo omogočale kakovostno in neprekinjeno povezavo slovenskega koordinatnega sistema z vsemi realizacijami koordinatnih sistemov  ITRS ali ETRS.

Najpomembnejši družbeno-ekonomski rezultati projektne skupine

  • Ritlop, K., Fabiani, N., Oven, K., Triglav Čekada, M. (2018): Izboljšanje delovanja omrežja SIGNAL od leta 2007 : Performance Improvement of the SIGNAL Network from 2007Geodetski vestnik : glasilo Zveze geodetov Slovenije, ISSN 0351-0271. 62:4, str. 657-667,  http://geodetski-vestnik.com/62/4/gv62-4_ritlop.pdf [COBISS.SI-ID 8654177]

Slovensko omrežje stalno delujočih GNSS-postaj SIGNAL operativno deluje od leta 2007. Omrežje SIGNAL je eden izmed stebrov državne prostorske infrastrukture. Zagotavlja kakovostno realizacijo državnega koordinatnega sistema in predstavlja danes najpogosteje uporabljen način navezave na državni koordinatni sistem. Posledično mora delovati kar se da nemoteno, česar pa v praksi ni možno vedno zagotoviti. V članku je narejena analiza vseh zabeleženih težav v delovanju omrežja SIGNAL od začetka leta 2007 do konca leta 2017. Glede na to, na kateri komponenti sistema omrežja SIGNAL se je težava pojavila, smo težave razvrstili v šest večjih skupin. Znotraj posamezne skupine smo nato analizirali, kaj je najpogostejši vzrok težav in ali so bili izvedeni ustrezni ukrepi, da se število težav z leti zmanjšuje in s tem povečuje stabilnost delovanja omrežja SIGNAL.

  • Kuhar, M., Vreča, P., Zupančič, P., Čop, R., Šraj, M., Kralj, P., Ličer, M., Skok, G., Stopar, B., Čarman, M., Triglav Čekada, M. (2019): 24. srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 31. januar 2019. Raziskave s področja geodezije in geofizike 2018 : zbornik del. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 155 str.,  ISBN 978-961-6884-59-4. http://fgg-web.fgg.uni-lj.si/SUGG/referati.htm. [COBISS.SI-ID 298343680]

Sodelujoči v projektu Miran Kuhar (FGG), Bojan Stopar (FGG) in Mihaela Triglav Čekada (GI) smo sodelovali kot uredniki pri izvedbi konference 24. srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko (SZGG), ki se je odvijala 31. 1. 2019 na FGG. Glavni organizator konference in urednik zbornika je bil Miran Kuhar (FGG). Z izvedbo konference SZGG širimo novosti iz geodezije tudi med druge stroke, ki se konference udeležujejo. To so meteorologi, hidrologi, geografi in drugi.

Služba za GNSS na Geodetskem inštitutu Slovenije že več kot desetletje operativno upravlja državno omrežje stalno delujočih GNSS-postaj SIGNAL, od leta 2016 pa ima v upravljanju tudi stalno delujoče postaje kombinirane geodetske mreže. V tem obdobju smo se srečali z različnimi težavami v delovanju vseh segmentov omrežja stalno delujočih GNSS-postaj in si nabrali mnogo izkušenj na celotnem področju upravljanja in nadzora kakovosti delovanja GNSS-omrežij. Tako smo se leta 2018 v sodelovanju s Katedro za matematično in fizikalno geodezijo ter navigacijo UL FGG in Geodetsko upravo Republike Slovenije dogovorili za izvedbo raziskovalnega projekta Povečanje zanesljivosti javnih omrežij GNSS SIGNAL in 0. red, v katerem smo na podlagi vseh pridobljenih izkušenj oblikovali metodologijo za posodobitev in izboljšanje veljavnih postopkov za celostno upravljanje obeh omrežij, s poudarkom na povečanju zanesljivosti in izboljšanju nadzora kakovosti njunega delovanja. V tem prispevku predstavljamo rezultate navedenega projekta.

  • Berk, S., Fabiani, N., Koler, B., Komadina, Ž., Kuhar, M., Medved, K., Oven, K., Pavlovčič Prešeren, P., Režek, J., Ritlop, K., Sterle, O., Stopar, B., Triglav Čekada, M. (2019): National report of Slovenia to the EUREF 2019 symposium in Tallinn. V: Report on the Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held in Tallinn, Estonia, 20 – 22 May 2019. Tallinn: str. 1–6. http://www.euref.eu/symposia/2019Tallinn/05-24-p-Slovenia.pdf [COBISS.SI-ID 8831841]

V tem poročilu, predstavljenem na simpoziju EUREF 2019 v Talinu, je predstavljen kratek pregled dejavnosti izvedenimi med 2018–2019 v Sloveniji, ki so povezane z nacionalnim geodetskim referenčnim okvirjem, omrežji stalnih GNSS-postaj SIGNAL in kombinirane geodetske mreže ter z dejavnostmi povezanimi, ki so pomembne za EUREF.