Na osnovi dolgoletnih strokovnih izkušenj na področju manipulacije z različnimi oblikami prostorskih podatkov, vam na Geodetskem inštitutu Slovenije lahko ponudimo več vrst njihovega zajema in obdelave. V veliki meri se poslužujemo lastnih virov, znanja in opreme, v primeru večjega masovnega zajema pa poskrbimo za ustrezno vez med izvajalcem, naročnikom in končnim uporabnikom naših storitev.

Ob vsakem zajemu in pred obdelavo prostorskih podatkov poskrbimo, da so le-ti ustrezno umeščeni v prostor (različne metode zajema uporabljajo različne načine georeferenciranja). Vendar samo zajem in obdelava nista dovolj, zato v naših delovnih procesih poskrbimo tudi za ustrezne kontrole kakovosti.

Natančnost prostorskih podatkov je pomembna informacija za uporabnika in nujna pri oceni kakovosti rezultatov njihove obdelave. Zato so naše storitve podvržene ustreznim standardom, ki zagotavljajo poznavanje položajne in tematske natančnosti ter popolnosti prostorskih podatkov, ki je nujna za uspešno izvedbo kakršnihkoli prostorskih analiz.

ZAJEM PODATKOV

Za uporabo satelitskih posnetkov opravimo njihov nakup direktno pri distributerjih, z natančnimi zahtevami glede nivoja obdelave, lokacije in kakovosti podatkov. Za različne potrebe pridobimo podatke različnih prostorskih ločljivosti in vsebnosti ustreznih kanalov elektromagnetnega spektra.

Poznavanje izvajalcev aerofotografiranja in predvsem tehnologije nam omogoča izbiro pravega ponudnika za zahtevano storitev ali produkt. Aerofotografiranje je možno izvajati iz letala, ultralahkega letala, helikopterja ali s pomočjo brezpilotnega letala oz. helikopterja.

Pri zajemu podatkov za linijske objekte (ceste, železnice, daljnovode…) se poslužujemo zračnega laserskega snemanja, ki je kombinacija laserskega skeniranja in aerfotografiranja. Za zajem podatkov na nivoju celotne države pa se izvede samostojno lasersko skeniranje.

Za zajem podatkov na manjših območjih ali posameznih objektih uporabimo digitalni fotoaparat s kalibriranim metričnim objektivom ali kalibrirane videokamere, za bolj natančna dela na manjših površinah pa uporabimo terestrični laserski skener ali moderen geodetski inštrument.vede samostojno lasersko skeniranje.

Za katastrsko in topografsko izmero uporabimo GNSS-instrument, katerega tip in metoda meritev se razlikujeta glede doseganja zahtevane ravninske in/ali višinske točnosti merjenih položajev. Opravimo tudi zajem različnih GIS-podatkov, kjer je vsebina pomembnejša kot njihova točnost.

Poskrbimo tudi za zajem podatkov iz različnih analognih medijev, kot so karte, načrti, aerofilmi, kontaktne kopije aeroposnetkov ali papirni dokumenti. Ob tem poskrbimo tudi za ustrezno prostorsko referenco tako zajetih podatkov.

OBDELAVA PODATKOV

Zaradi ugodne geometrične in pestre semantične ločljivosti postajajo satelitski posnetki čedalje širše uporabni za pridobivanje informacij o zemeljskem površju. Za potrebe izvajanj geolociranih meritev na satelitskih posnetkih izdelujemo ortorektificirane satelitske posnetke različnih satelitskih sistemov: WorldView, GeoEye, QuickBird, Ikonos, Spot, …

Zagotavljamo visoko kakovostne transformacije, ki omogočajo prehod in uporabo podatkov v različnih koordinatnih sistemih, datumih ali kartografskih projekcijah. Za transformacije prostorskih podatkovnih zbirk smo razvili spletno storitev Ekspres koordinator.

Z izvrednotenjem satelitskih posnetkov in aerofotografij lahko pridobimo informacije o prostoru in fenomenih, ki so tam prikazani. S pomočjo stereoizvrednotenja dobimo večrazsežne prostorske podatke o izbranih objektih ali terenu.

Pregledamo in obdelamo podatke obsežnih prostorskih evidenc (nepremičninskih, topografskih, kartografskih, GIS) in pripravimo podatke v obliki, primerni za uporabo pri nalogah na različnih področjih (register nepremičnin, bonitiranje zemljišč, izdelava kart, programiranje spletnih aplikacij).

Avtomatska klasifikacija vam nudi hiter in enostaven prikaz stanja ali sprememb na zemeljskem površju. Izdelujemo različne podatkovne sloje avtomatskega prepoznavanja izgrajenih ali naravnih pojavov na zemeljski površini: stavb, cest, voda, vegetacije in posameznih rastlin, …

Poskrbimo za klasifikacijo oblaka točk laserskega skeniranja, ki točke loči v ustrezne vsebinske razrede (relief, stavbe, visoka/srednja/nizka vegetacija, vode). Klasificiramo tudi piksle podobnih značilnosti na satelitskem posnetku.